Archive for the ‘Skutki choroby Alzheimera’ Category

Przyszłość estrogenu w leczeniu choroby Alzheimera

Rozmiary problemów medycznych, społecznych, ekonomicznych i ludz­kich, jakie pociąga za sobą choroba Alzheimera, są oszałamiające. Skutecz­ny środek zapobiegawczy lub leczniczy pozwoliłby nie tylko na zaoszczędze­nie w skali krajowej 80 miliardów dolarów, lecz także na zmniejszenie niewypowiedzianych cierpień pacjentów. Same tylko hormony być może nie wystarczą, ale już teraz estrogen jawi się jako obiecujący środek, który [...]

Farmakologiczne leczenie choroby Alzheimera

Jak wspomniałem wcześniej, jedynymi obecnymi na rynku zaakceptowa­nymi przez FDA lekami przeciwko chorobie Alzheimera są dwa inhibitory acetylocholinesterazy (AChE), tacrine (nazwa rynkowa: Cognex) i donepezil (nazwa rynkowa: Aricept). Leki te powstrzymują enzymatyczny rozkład neuroprzekaźnika o nazwie acetylocholina. Pozwala to na odwrócenie niedobo­ru acetylocholiny w mózgu, będącego charakterystyczną oznaką AD. Obec­nie prowadzone są kliniczne badania nad [...]

HISTORIA ELIZABETH

Pomyślmy raz jeszcze o uderzających statystykach – 50 proc. osób powy­żej osiemdziesiątego piątego roku życia cierpi na jakąś formę choroby Alz­heimera. Wśród osób tych mogą być nasi rodzice, dziadkowie, ciotki, wujo­wie i przyjaciele, musimy więc odrzucić przestarzały pogląd, że jakość życia ma mniejsze znaczenie u osiemdziesięciolatków, tylko dlatego, że pozostało im niewiele lat życia. Nie [...]

HISTORIA HARRIET: ESTROGEN I ARICEPT

Obecnie leczę siedemdziesięciopięcioletnią kobietę, którą znam od piętnastu lat. U Harriet dopiero zaczynają się pojawiać pierwsze poważne objawy choroby Alzhei­mera. Psychoterapeuta, podejrzewając istnienie czynnika hormonalnego w nękają­cej ją od ponad roku depresji i napadach paniki, po raz pierwszy skierował Harriet do mnie, gdy miała sześćdziesiąt lat. Przestała miesiączkować w wieku pięćdziesię­ciu pięciu lat, dokuczały jej [...]

Usprawnianie dopływu krwi do mózgu

U chorych na AD stwierdzono zbyt słaby przepływ krwi w mózgu. To osłabienie przepływu nie jest uważane za jedyną przyczynę, lecz za jeden z wielu współczynników. Eksperci są zgodni co do istnienia ścisłego związku pomiędzy tą chorobą a osłabionym przepływem krwi – stopień za­burzeń umysłowych odpowiada obniżeniu przepływu krwi. W jednym z ba­dań w Japonii, [...]

Ożywianie innych neuroprzekaźników

Niewystarczająca ilość acetylocholiny jest główną oznaką choroby Alzhei­mera, lecz choroba ta wiąże się również z niedoborem trzech innych kluczo­wych neuroprzekaźników, serotoniny, noradrenaliny i dopaminy. Powód? Być może, że do degradacji tych neuroprzekaźników przyczynia się zbyt duża ilość enzymu zwanego monoaminooksydazą (MAO). W jednym z badań po­równano pacjentów dotkniętych AD z osobami zdrowymi w zbliżonym wieku [...]

Czynniki stymulujące wzrost nerwów

Estrogen może również wywierać wpływ na zarodkowy rozwój mózgu, wy­wołując skutki dopiero w starszym wieku. Pobudza tzw. czynniki wzrostu neuronów, które wspomagają funkcjonowanie acetylocholiny w mózgu. (Przypomnijmy, że acetylocholina to główny pośrednik w komunikacji mię­dzykomórkowej stanowiącej podstawę pamięci i funkcji umysłowych). Estro­gen może współdziałać z tymi czynnikami wzrostu, co sprzyja regeneracji ko­mórek nerwowych i zwiększa [...]

Walka z beta-amyloidem

Jak już wspomniałem, w AD charakterystyczne jest gromadzenie się po­wstających w mózgu płytek z beta-amyloidu, prowadzące do śmierci komór­ki i zaburzenia normalnej komunikacji pomiędzy komórkami nerwowymi. Fizjologiczny poziom estrogenu obniża produkcję beta-amyloidu w kultu­rach ludzkiej zarodkowej tkanki mózgowej. Odkrycie to sugeruje istnienie mechanizmu, dzięki któremu przyjmowanie estrogenu może opóźnić wystą­pienie AD lub mu zapobiec. Inne [...]

ESTROGEN A CHOROBA ALZHEIMERA

W 1997 r., w artykule opublikowanym przez pismo „Neurology”, dr Victor Henderson twierdził, że dowody na istnienie związku przyczynowo-skutko­wego pomiędzy terapią estrogenową a występowaniem choroby Alzheimera wciąż są niepewne. Jednak liczne badania dotyczące kobiet sugerują, że es­trogen może na wiele sposobów zablokować pojawienie się lub rozwój AD. Skąd wiemy, że estrogen chroni przed tą chorobą? [...]

CHOROBA ALZHEIMERA

Obecnie około 4 milionów Amerykanów cierpi na chorobę Alzheimera, i przewiduje się, że jeśli nie zostanie wynaleziony na nią lek, do połowy stu­lecia liczba ta wzrośnie do 14 milionów. Spójrzmy, jak uderzające są fakty na temat zachorowalności i wpływu wywieranego przez AD: Choroba Alzheimera dotyka 600 osób z każdych 100 000. Choroba Alzheimera jest wiodącą [...]