Archive for the ‘Zdrowa menopauza dzięki hormonoterapii’ Category

KOBIETY I MENOPAUZA – NOWE PODEJŚCIE

Za wielkie szczęście uważam to, że dane jest mi wykonywać zawód leka­rza w czasach, gdy kobiety coraz bardziej aktywnie przejmują kontrolę nad swoim zdrowiem. Dzisiaj pacjentki – przeważnie bardziej pewne siebie, aser­tywne i dobrze poinformowane – przychodząc do gabinetu lekarskiego, przy­gotowane są na prowadzenie dyskusji dotyczącej leczenia, jakiemu chcą się poddać. Odnosi się to zwłaszcza [...]

HORMONY JAKO LEK „NATURALNY”

Wiele kobiet uważa, że mogą przejść przez menopauzę bez stosowania hormonów; z całą pewnością w niektórych wypadkach jest to możliwe. Bar­dzo często słyszę jednak stwierdzenie: „Moja matka i babcia świetnie radzi­ły sobie bez hormonów”. Takie myślenie świadczy o uogólnianiu: wiele ma­tek i babć wcale nie radziło sobie tak dobrze; po prostu nie zwierzały się innym [...]

MEDYCYNA UZUPEŁNIAJĄCA: DWA W JEDNYM

Zachęcam moje pacjentki do tego, by nie postrzegały medycyny konwen­cjonalnej i alternatywnej jako dwóch wzajemnie wykluczających się po­dejść. Często istnieje możliwość połączenia rozwiązań konwencjonalnych z metodami alternatywnymi, które razem składają się na tzw. medycynę uzu­pełniającą. Na przykład kobiety w wieku menopauzalnym, u których występują ob­jawy kognitywne (związane ze sprawnością umysłową), mogą spróbować pre­paratów z ginkgo. [...]

MEDYCYNA ALTERNATYWNA A HORMONOTERAPIA

Hormonalną terapię zastępczą stosuje tylko 25-30 proc. kobiet w okresie menopauzy, co oznacza, że większość nie otrzymuje żadnego leczenia. Istnie­je wiele przyczyn takiego stanu rzeczy – strach przed rakiem piersi i macicy, a także obawy dotyczące ubocznych efektów wywoływanych przez standar­dową HTZ, jak przybieranie na wadze, zatrzymywanie płynów i wahania nastroju. Często są to obawy [...]

DIETA I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A MENOPAUZA

Hormonoterapia jest niezwykle ważna dla utrzymania dobrego stanu zdrowia, sama jednak nie wystarczy. Odpowiedni sposób odżywiania i aktyw­ność fizyczna są niezbędne w zapobieganiu takim chorobom jak osteoporoza, choroba wieńcowa i depresja. W leczeniu problemów związanych z meno­pauzą jestem orędownikiem takiego podejścia do pacjentki, które bierze pod uwagę wszystkie aspekty jej osobowości. Dlatego też zachęcam kobiety, [...]

Poszukiwanie progesteronu korzystnego dla serca

Jak już mówiłem, aby uchronić śluzówkę macicy przed nadmiernym wzro­stem, niezbędne jest przyjmowanie którejś z dostępnych form progesteronu. Czy istnieje jednak progesteron, który nie szkodziłby sercu? Na szczęście badania na zwierzętach dowodzą, że naturalny progesteron nie niweluje ochronnego działania estrogenu. Badacze z Regionalnego Ośrodka Badań nad Ssakami Naczelnymi wykazali, że estrogen w połączeniu z naturalnym [...]

Zapobieganie chorobie wieńcowej dzięki estrogenowi

Istnieje jeszcze inna przyczyna tego, że podawanie estrogenu kobietom chorym na serce nie obniża w znaczącym stopniu częstotliwości występowania ataków serca. Z badań na ludziach i zwierzętach wynika, że wysoki poziom es­trogenu zapobiega rozwojowi choroby wieńcowej serca (CWS), w której płytki cholesterolowe blokują przepływ krwi. Jeśli u pacjentki płytki już zdążyły się wytworzyć, leczenie estrogenem [...]

Projekt HERS: Prawda o hormonach i chorobach serca?

Najnowsze odkrycia zdają się potwierdzać konieczność opracowania no­wych metod hormonoterapii. W ramach przeprowadzonego w 1998 r. projek­tu, którego wyniki opublikowano w piśmie „Journal of the American Medical Association”, zbadano 2763 kobiety w okresie menopauzy, przebywające w dwudziestu ośrodkach medycznych; wszystkie pacjentki chorowały w prze­szłości na serce. Badania te znane są pod nazwą projektu HERS. W [...]

Program badawczy stowarzyszenia Inicjatywa na rzecz Zdrowia Kobiet

Jednym ze sposobów na rozwiązanie tego problemu jest przeprowadzenie badań zwanych prospektywnymi – czyli takich, w których wieloletniej ob­serwacji poddaje się jednocześnie grupę kobiet przyjmujących leczenie hormonalne i grupę otrzymującą placebo. Ten sposób prowadzenia badań – stanowiący „złoty standard” badań klinicznych – pozwala na ściślejsze kontrolowanie innych czynników, takich jak pozycja ekonomiczna, prowa­dząc w ten [...]

HORMONY W PROFILAKTYCE CHORÓB SERCA

Spośród wszystkich pozytywnych aspektów HTZ niewątpliwie jednym z najważniejszych jest rola estrogenu w zapobieganiu chorobom serca. Lite­ratura fachowa wspomina o wielu przypadkach, które dowodzą związku po­między niedoborem estrogenu a zwiększonym ryzykiem wystąpienia choro­by serca. Musimy przy tym pamiętać, że choroby serca stanowią najczęstszą przyczynę śmierci wśród kobiet w wieku menopauzalnym. Każdego roku z powodu ataku [...]